Công văn số 749-CV/HVCTKV1 ngày 22/10/2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa, khóa học 2021 - 2023

23/10/2021 09:26 PM


Công văn số 749-CV/HVCTKV1 ngày 22/10/2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa, khóa học 2021 - 2023

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm