Thông báo số 632-TB/HVCTKV1 về việc nộp các sản phẩm cuối khóa học lớp Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức Lào 13

20/10/2021 09:47 PM


Thông báo số 632-TB/HVCTKV1 ngày 20/10/2021 về việc nộp các sản phẩm cuối khóa học lớp Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức Lào 13

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm