Thông báo số 450-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp sau đại học tháng 8/2020

24/07/2020 07:25 PM


Thông báo số 450-TB/HVCTKV I ngày 24/7/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp sau đại học tháng 8/2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm