Kế hoạch 447-KH/HVCTKV I về việc tổ chức lễ Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tổng Công ty II, khóa học 2018-2020

06/07/2020 09:27 AM


Kế hoạch 447-KH/HVCTKV I ngày 03/7/2020 về việc tổ chức lễ Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tổng Công ty II, khóa học 2018-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm