Thông báo số 195-TB/HVCTQG về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

10/03/2020 08:42 AM


Thông báo số 195-TB/HVCTQG ngày 09/3/2020 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

File đính kèm

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nội dung trong tệp đính kèm