Thông báo số 182-TB/HVCTKV I về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 3/2020

07/03/2020 10:17 PM


Thông báo số 182-TB/HVCTKV I ngày 06/3/2020 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tháng 3/2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm