Thông báo số 181-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 4/2020

07/03/2020 10:11 PM


Thông báo số 181-TB/HVCTKV I ngày 06/3/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 4/2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm