Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thanh Hóa 1, khóa học 2019-2021 môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

04/02/2020 02:17 PM


Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thanh Hóa 1, khóa học 2019-2021 môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

File đính kèm

Thanh Hóa 1 (2019-2021)

Nội dung trong tệp đính kèm