Thông báo số 10-TB/HVCTKV I về việc đăng ký tự học, tự nghiên cứu của các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020 tại Thư viện

06/01/2020 05:23 PM


Thông báo số 10-TB/HVCTKV I ngày 06/01/2020 về việc đăng ký tự học, tự nghiên cứu của các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020 tại Thư viện.

File đính kèm

Trung tâm Thông tin khoa học

Nội dung trong tệp đính kèm