Kế hoạch số 787-KH/HVCTKV I về kế hoạch học tập và giảng dạy chuyên đề ngoại khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Điện Biên khóa học 2018-2020

19/11/2019 09:54 AM


Kế hoạch số 787-KH/HVCTKV I ngày 12/11/2019 về kế hoạch học tập và giảng dạy chuyên đề ngoại khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Điện Biên khóa học 2018-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm