Thông báo số 698-TB/HVCTKV I về việc nghỉ học, nghỉ thi của học viên hệ Cao cấp lý luận chính trị và Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị

10/10/2019 07:55 AM


Thông báo số 698-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về việc nghỉ học, nghỉ thi của học viên hệ Cao cấp lý luận chính trị và Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm