Thông báo số 697-TB/HVCTKV I về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị tháng 10, tháng 11/2019

10/10/2019 07:52 AM


Thông báo số 697-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị tháng 10, tháng 11/2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm