Thông báo số 689-TB/HVCTKV I về việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn học viên lớp Cao học K06-QLKT 801, khóa học 2017-2019

07/10/2019 04:17 PM


Thông báo số 689-TB/HVCTKV I ngày 07/10/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn học viên lớp Cao học K06-QLKT 801, khóa học 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm