Thông báo số 686-TB/HVCTKV I về môn thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đợt 2 năm 2019

07/10/2019 09:32 AM


Thông báo số 686-TB/HVCTKV I ngày 07/10/2019 về môn thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đợt 2 năm 2019.

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm