Ngày 27/6/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn hiện nay”