Giới thiệu sách "Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Thực hiện Kế hoạch số 276-KH/HVCTKVI về việc tổ chức hoạt động nhân dịp Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5); Kế hoạch số 278-KH/HVCTKVI về việc giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, sáng 14/5/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” của Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2021. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ...

Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I nhằm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay”.