Thông báo số 247-TB/HVCTKV I ngày 19/4/2021 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, hệ hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị.