Ngày 19 tháng 01 năm 2019 tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, thuộc đề tài khoa học cấp Quốc gia “Phát triển hệ ...