Bảng tổng hợp nội dung cốt lõi từ sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B12-19, khóa học 2019-2020 môn Giới trong lãnh đạo quản lý.